Ngày: 2015-08-14 08:58:59 Lượt xem: 959

Thời gian & Điều kiện tham gia

 • Thời gian: Từ 11h00 Ngày 18/08/2015.
 • Điều kiện tham gia: Đẳng cấp 50 trở lên và Đã gia nhập môn phái.

NPC liên quan

Hình Ảnh Ghi Chú

NPC Diễm My
 • Vị trí: Long Môn Trấn.
 • Chức năng:
  - Hợp thành Bó Hoa Vũ Lan
  - Nhận thưởng mốc sử dụng Bó Hoa Vũ Lan
  - Mua Thiệp Chúc Phúc giá 1 vạn Đồng Thường.

Vật Phẩm liên quan

Hình Ảnh Ghi Chú

Bó Hoa Vu Lan
 • Nguồn gốc: Hợp thành từ Thiệp Chúc Phúc + Bó Sen Hồng.
 • Công dụng:
  - Chuột phải sử dụng để nhận thưởng.

Thiệp Chúc Phúc
 • Nguồn gốc:
  - Mua thông qua NPC Diễm My với giá 1 vạn Đồng Thường.
 • Công dụng:
  - Dùng để hợp thành Bó Hoa Vu Lan.

Bó Sen Hồng
 • Nguồn gốc: Tham gia các tính năng ingame.
 • Công dụng:
  - Dùng để hợp thành Bó Hoa Vu Lan.

Công thức hợp thành

1 Thiệp Chúc Phúc + 10 Bó Sen Hồng = 1 Bó Hoa Vu Lan

Phần thưởng sử dụng

 • Sử dụng Bó Hoa Vu Lan sẽ nhận được 500 Đồng Khóa và ngẫu nhiên 1 trong các phần thưởng dưới đây:
Phần Thưởng Ngẫu Nhiên
1 Linh Tê Ngọc
3 Linh Tê Ngọc
5 Linh Tê Ngọc
1 Huyền Tinh Có Tì Vết (Cấp 8)
1 Huyền Tinh Vô Hạ (Cấp 9)
 • Sử dụng đạt các mốc 50, 100, 200, 300 và 500 Bó Hoa Vu Lan đến gặp NPC Diễm My sẽ nhận được phần thưởng dưới đây:
Mốc Sử Dụng Phần Thưởng

50 Bó Hoa Vu Lan
 • 2 Lễ bao Tiểu Du Long Danh Vọng.
 • 50 Linh Tê Ngọc

100 Bó Hoa Vu Lan
 • 2 Lễ bao Tiểu Du Long Danh Vọng.
 • 50 Linh Tê Ngọc

200 Bó Hoa Vu Lan
 • 2 Lễ bao Tiểu Du Long Danh Vọng.
 • 50 Linh Tê Ngọc

300 Bó Hoa Vu Lan
 • 2 Lễ bao Tiểu Du Long Danh Vọng.
 • 50 Linh Tê Ngọc

400 Bó Hoa Vu Lan
 • 2 Lễ bao Tiểu Du Long Danh Vọng.
 • 100 Linh Tê Ngọc
 • 10 Tần Lăng-Hòa Thị Bích

500 Bó Hoa Vu Lan
 • 5 Lễ bao Tiểu Du Long Danh Vọng.
 • 200 Linh Tê Ngọc
 • 20 Tần Lăng-Hòa Thị Bích
 • 1 Lôi Đình Ấn


Lôi Đình Ấn